ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH PLUS

AIA HEALTH PLUS

AIA Health Plus ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน (พิเศษสำหรับพนักงานในองค์กรที่มี ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA ณ วันที่ยื่นสมัครทำประกัน) แม้เราจะมีสวัสดิการประกันกลุ่มกับบริษัท แต่อาจไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน
อีกทั้งหากออกจากงานหรือเกษียณไปจะทำอย่างไร หากไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่เลย

ศึกษาข้อมูลของประกันสุขภาพแผนอื่นๆอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

AIA HEALTH PLUS

จุดเด่นของแผนประกัน AIA Health Plus

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย มีวงเงินให้เลือกที่ 1, 5 หรือ 10 ล้านต่อปี
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 6 โรคตามที่ระบุ จะเพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องกันรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 85 ปี
 • มีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาทต่อปี ลดความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มีอยู่ ทำให้ประหยัดค่าเบี้ยประกัน
 • เมื่ออายุครบ 60 ปี จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยอัตโนมัติ (ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่
 • ได้รับสิทธิ์ลูกค้า AIA Vitality รับสิทธิ์พิเศษและส่วนลดมากมายจากบริษัทพันธมิตร อีกครั้งหากดูแลสุขภาพได้ตามเกณฑ์ของโครงการ รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมสูงสุดถึงอีก 15%
 • รับบริการพิเศษ การบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจาก Medix สำหรับลูกค้าที่ทำแผนความคุ้มครอง 10 ล้านบาทต่อปี
 • เบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท

ความคุ้มครองแผน AIA HEALTH PLUS

พิเศษความคุ้มครองที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
 • ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

*ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันหลายๆกระบวนการรักษาสามารถรักษาได้แบบผู้ป่วยนอกที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่การรักษาในข้างต้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง ความคุ้มครองส่วนนี้ก็จะมาช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่ม AIA HEALTH PLUS

*เนื่องจาก AIA HEALTH PLUS เป็นสัญญาเพิ่มเติม เบี้ยในตารางยังไม่ได้รวมเบี้ยประกันชีวิตหลัก

ตัวอย่างการคำนวนค่าเบี้ย

หญิงอายุ 30 ปี ต้องการทำแผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลปีละ 5 ล้านบาท ค่าเบี้ย 15,800 บาท และทำคู่กับประกันชีวิตหลักความคุ้มครอง 100,000 บาทเบี้ย 1,811 บาท
ค่าเบี้ยรวมเป็น 15,800 + 1,811 = 17,611 บาทต่อปี

บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่า หากตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงตามรายการตั้งแต่ปีแรกที่ตรวจพบและต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์

 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา (Surgery to Aorta)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY

 1. การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
   • ไส้เลื่อนทุกชนิด
   • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
   • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
   • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือ ความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
 4. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 5. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้น ในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ซึ่งไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม

 

ศึกษาแผนเหมาจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA