Category Archives: AIA Prestige

ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงจาก AIA

AIA SMART SELECT PRESTIGE

SMART SELECT PRESTIGE

แผนประกันลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA SMART SELECT PRESTIGE วางแผนการออมอย่างมีประสิทธิภาพ และโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าจากกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรร

AIA SMART WEALTH PRESTIGE

AIA SMART WEALTH PRESTIGE

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA SMART WEALTH PRESTIGE ชำระเบี้ยครั้งเดียว ลงทุนพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มอีก 150% คุ้มครองเริ่มต้น 5 ล้านบาท

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS สร้างความมั่นคั่งอย่างมั่นคง ด้วยความคุ้มครองเริ่มต้น 10 ล้านบาทพร้อมกับความคุ้มครองทุพพลภาพ กับเอกสิทธิ์พิเศษจากเอไอเอและพันธมิตร

AIA LEGACY PRESTIGE

ดูแลความมั่นคงและมั่งคั่งของครอบครัวอย่างยั่งยืน ด้วยการวางแผนการส่งต่อมรดกอย่างมืออาชีพกับ AIA พร้อมสามารถคุ้มครองค่าความสามารถของหัวหน้าครอบครัว หรือเจ้ของกิจการที่มีภาระรับผิดชอบสูง