Category Archives: ประกันบำนาญ

AIA ANNUITY SURE

AIA ANNUITY SURE

แบบประกันบำนาญ AIA ANNUITY SURE เพื่อการวางแผนการเกษียณและการลดหย่อนภาษี สร้างเงินบำนาญที่แน่นอนอย่างมั่นคง สามารถวางแผนการส่งเบี้ยได้ทั้งสั้นและยาว

AIA ANNUITY FIX

ประกันสำหรับการวางแผนเกษียณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากแบบประกันรูปแบบอื่น เพิ่มเติมได้อีกสูงสุดถึง 200,000 บาท