Category Archives: สมัครตัวแทนประกันชีวิต

AIA FA PRIME

FA Prime AIA

สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นที่ปรึกษาการเงินเต็มตัว ต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) มีเป้าหมายเป็นคุณวุฒิ “MDRT” ต้องการสร้างธุรกิจและทีมงานที่ปรึกษาการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

AIA FA

AIA FA

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ

AIA LIFE ADVISOR

LA AIA

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้อาชีพตัวแทนประกันชีวิต เน้นการเรียนรู้แบบออนไลน์ พร้อมโอกาสรับค่าส่งเสริมผลงานพิเศษ 10,000 บาทช่วงระยะเวลาโปรแกรม 2 เดือน