ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 20 UP

ประกันกลุ่ม aia 20 up

ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 20-50 คน ด้วยผลประโยชน์ที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความอุ่นใจในการทำงานให้แก่พนักงานในองค์กร ช่วยลดภาระและควบคุมงบประมาณด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในองค์กร

ดูข้อมูลการสร้างสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันกลุ่ม AIA

คุณสมบัติของธุรกิจที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย

 • ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจํานวนพนักงานประจําตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และไม่เกินกว่า 50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการ พนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับ เอไอเอ (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน
 • พนักงานต้องเป็นพนักงานประจํา และเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และ ไม่เกิน 65 ปี ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทําประกันภัย
 • พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) (ไม่ต้องแถลงสุขภาพ)
 • วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และ อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
 • กรณีที่พนักงานเข้าร่วมทําประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน หรือวันที่พ้นระยะทดลองงาน (ตามที่นายจ้างกําหนดไว้ในระยะเวลา รอคอยในใบสมัคร)

กฏเกณฑ์การสมัครทําประกันภัยกลุ่มให้กับคู่สมรสและบุตรของพนักงาน

 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และ สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงจะให้ ความคุ้มครองแก่คู่สมรสของพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และบุตรที่มี อายุไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ และไม่เกินกว่า 18 ปี และยังมิได้สมรส ทั้งนี้ จะขยายความคุ้มครองให้แก่บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี จนถึง 23 ปี โดย เป็นผู้ซึ่งกําลังศึกษาเต็มเวลา และยังมิได้สมรส
 • คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัย จะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้ แบบแผนเดียวกับพนักงาน (เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง และ ประกันสุขภาพเท่านั้น)
 • กรณีที่นายจ้างต้องการสมัครทําประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงให้แก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่มี คุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันของพนักงานทุกท่านจะต้องทําประกันภัย
 • คู่สมรสและบุตร ที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครขอเอา ประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ (การ์ดขาว)

ระดับขั้นอาชีพ

 • ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยง ไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยเป็นแบบชําระรายปี
 • นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชําระเบี้ยประกันภัยของพนักงาน คู่สมรส และบุตรทั้งหมด

ประกันกลุ่ม-20up-AIA

การเลือกแผนประกันภัย

 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตําแหน่งงานเดียวกัน จะต้องสมัครทําประกันภัยแบบแผนเดียวกัน 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน (กําหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
 • ความแตกต่างระหว่างแผนประกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน เช่น กรณีที่เลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด ดังนั้น แผนประกันสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
 • ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก และค่ารักษาทันตกรรมเป็นผลประโยชน์ที่นายจ้าง สามารถเลือกทําเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทําแล้วพนักงานทุกคน จะต้องเข้าร่วมในความคุ้มครองดังกล่าวทุกคน
 • พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผนประกันได้เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบคําขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สําหรับนายจ้าง)
 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล
 3. รายชื่อสมาชิก คู่สมรส และบุตร (ถ้าสมัคร) เป็นไฟล์ที่ระบุ รายละเอียด พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรสและ บุตรแต่ละคน (ถ้าสมัคร) ตามแบบฟอร์มของเอไอเอ
 4. ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) โดยพนักงานเป็น ผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
 5. ใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ (การ์ดขาว) (ถ้าสมัคร)
 6. สําเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน พร้อมลงนามกํากับรับรองสําเนาถูกต้อง
 7. เช็คชําระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จํากัด

ระยะเวลารอคอย

 • สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงนี้จะไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วย ด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่กําหนดไว้ในสัญญา เพิ่มเติมนี้ และไม่รวมถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่กําหนด ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยหรือก่อนพ้น กําหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอา ประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

คําเตือน

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันชีวิต บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า
– สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทําอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
– สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

* การนําส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นการให้บริการเท่านั้น

รายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายประกันกลุ่ม AIA : ดาวน์โหลด