ประกันสุขภาพ UDR + ประกันควบการลงทุน Unit Linked

ประกันสุขภาพ UDR

ประกันสุขภาพร่วมกับประกันควบการลงทุน [Unit Linked] ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ปฏิเสธไม่ได้ให้ประกันสุขภาพจาก เอไอเอ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความอุ่นใจให้แก่คุณและคนที่คุณรักในวันที่เจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ AIA ประกันควบการลงทุน UDR

 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม
 • วางแผนจ่ายเบี้ยได้คงที่
 • การันตีการรับประกันตลอดสัญญา
 • จ่ายเบี้ยรวมน้อยกว่าในระยะยาว
 • วางแผนชำระเบี้ยช่วงระยะเวลาแต่สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุ 85 ปี

ยกตัวอย่าง  กรณีเพศหญิงอายุ 31 ปี ต้องการวางแผนประกันสุขภาพเพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลระยะยาว คุ้มครองจนถึงวัยเกษียณ โดยชำระเบี้ยแค่ช่วงระยะเวลาวัยทำงาน พร้อมเก็บเงินสำรอง และสร้างเงินลงทุนไว้ในวัยเกษียณอายุ

ความคุ้มครองที่ได้รับ

 • ความคุ้มครองชีวิต 3,500,000 บาท
 • ทุพพลภาพ 3,500,000 บาท

 

 • ค่าห้องวันละ 5,000 บาท
 • ค่าผ่าตัดครั้งละ 100,000 บาท
 • ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

 

 • ค่าชดเชยวันละ 2,000 บาท

 

 • ชดเชยกรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 1,000,000 บาท

 

ชำระเบี้ยประกันรวม 120,000 บาทต่อปี เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท

กรณีวางแผนชำระเบี้ย 30 ปี จนถึงอายุ 60 รวมชำระเบี้ยเป็นเงิน 3.6 ล้านบาท แล้วหยุดชำระเบี้ยหลังอายุ 60 ปี  หากกองทุนที่ลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี ณ ตอนอายุ 60 ปี จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองยามเกษียณ โดยที่ตลอด 30 ปีที่ผ่านมามีประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลา 30 ปี

ซึ่งหลังจากหยุดชำระเบี้ย สามารถปล่อยหน่วยลงทุนไว้ลงทุนต่อเพื่อดูแลสัญญาประกันสุขภาพไปได้จนถึงอายุ 80 ปี หรือจะถอนหน่วยลงทุนในกองทุนออกมาเป็นบางส่วนมาเป็นค่าใช้จ่ายตอนเกษียณ (หากหน่วยลงทุนหมดเมื่อไหร่ความคุ้มครองต่างๆก็จะหยุดลง)

หากทิ้งกองทุนนี้ไว้ดูแลประกันสุขภาพโดยไม่เคยถอนหน่วยลงทุนออกมาเลย ณ ตอนอายุ 80 ปีจะมีหน่วยลงทุนสะสมอยู่ประมาณ 8.7 ล้านบาท
* ต้องทำผ่านตัวแทนที่ได้รับสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์ Unit Linked และมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

*** ผลตอบแทนที่ได้เป็นค่าประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่แทนจริงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการลงทุนและสภาพตลาด ณ ตอนนั้น ซึ่งอาจจะมีความผันผวนระหว่างทาง อาจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ได้

นิยามศัพท์ทางประกันสุขภาพ

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th > [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]