ประกันลดหย่อนภาษี 2566

ลดหย่อนภาษี 2566

สำหรับการวางแผนลดหย่อนภาษี 2566 นี้ มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อยู่หลายแบบ เพื่อนำมาวางแผนลดหย่อน แต่ละแบบจะมีเงื่อนไขในการนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เหมือนกัน ในส่วนของ AIA มีประกันแบบไหนที่เหมาะจะนำมาใช้วางแผนลดหย่อนภาษีได้บ้าง AIAplanner ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านได้พิจารณากันค่ะ

วิธีการคำนวนภาษี

ก่อนที่เราจะไปดูแผนประกันเพื่อลดหย่อนภาษี เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคำนวนภาษีกันคร่าวๆนะคะ

 

เงินได้สุทธิ

สำหรับเงินได้สุทธิคือเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ที่เราจะนำไปเข้าตารางการคำนวนภาษีตามขั้นมีสูตรดังนี้

เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

 

ภาษีที่ต้องจ่าย

จะเป็นจำนวนเงินที่เรานำเงินได้สุทธิมาคูณอัตราภาษีแล้วรวมกันเข้าไปเป็นฐานภาษีที่เราต้องจ่าย

ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

 

ตารางคำนวณฐานภาษี 2566

ฐานภาษี 2565

ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถคำนวนภาษีได้ง่ายขึ้นจากการคำนวนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย

ประกันลดหย่อนภาษี 2566 ตัวไหนดี

สำหรับแบบประกันลดหย่อนภาษีปี 2566 นี้ ตัวไหนดี ที่น่านำมาวางแผนการลดหย่อนจะมี 3 แบบหลักๆ

 1. ประกันชีวิตทั่วไป
 2. ประกันบำนาญ
 3. ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตทั่วไป

สำหรับประกันชีวิตทั่วไปที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่

  1. ประกันแบบชั่วระยะเวลา
  2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
  3. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์
  4. ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) สำหรับประกัน Unit linked ส่วนที่นำมาลดหย่อนได้จะเป็นค่าการประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆของกรมธรรม์ แต่ในส่วนของเงินที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมนั้นยังไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปนี้จะสามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท และประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ก็สามารถลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

โดยเงื่อนไขแบบประกันที่ใช้สำหรับลดหย่อนภาษี คือ

  • ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • หากมีเงินคืนทุกปี เงินคืนจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันรายปี
  • กรณีไม่ได้จ่ายเงินคืนทุกปี แต่คืนตามช่วงระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกำหนด เช่น คืนทุก 2 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น เงินคืนจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน

สำหรับแบบประกัน AIA ที่นิยมนำมาลดหย่อนภาษีได้แก่

   1. AIA Excellent ประกันสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ย 20 ปีคุ้มครอง 20 ปี
   2. AIA Endowment 15/25 ประกันสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
   3. AIA PAY LIFE PLUS ประกันแบบตลอดชีพเลือกชำระเบี้ย 10, 15 หรือ 25 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ประกันบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเป็นแบบประกันที่ออกมาแบบมาเพื่อวางแผนเกษียณให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ สามารถลดหย่อนเพิ่มเติมได้อีก 200,000 บาทจากประกันชีวิตทั่วไป หรือสูงสุด 300,000 (กรณียังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตทั่วไป)

แต่จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อนำไปรวมกับส่วนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุน RMF, กองทุน SSF รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขของประกันบำนาญที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ คือ

  • ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีการจ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดแบบสม่ำเสมอ
  • กำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์ในช่วงอายุตั้งแต่ 55 ถึง 85 ปีหรือมากกว่านั้น
  • ต้องจ่ายเบี้ยประกันครบก่อนถึงจะได้รับผลประโยชน์

ตัวอย่างประกันบำนาญเพื่อการลดหย่อนภาษีของเอไอเอ

  1. AIA Annuity Fix ชำระเบี้ยถึงอายุ 59 ปี รับบำนาญตั้งแต่อายุ 60-85 ปี

ประกันสุขภาพ

สำหรับการทำประกันสุขภาพเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ

  • เบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • เบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบุตรตามกฏหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

 

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพ ที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ของเอไอเอ ได้แก่

  1. AIA H&S เบี้ยประกันราคาถูก เริ่มต้นวางแผนประกันสุขภาพ
  2. AIA H&S Extra ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD
  3. AIA Health Happy แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบ “เหมา เบิ้ล คุ้ม”
  4. AIA Health Plus แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย สำหรับมนุษย์เงินเดือน
  5. AIA Infinite Care แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบคุ้มครองทั่วโลก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพ AIA

วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตและสุขภาพ

สรุป

การวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษีแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากการที่เราวางแผนประกันให้แผนการเงินของเรามีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ป้องกันการสูญเสียเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะเตรียมเพื่อเป้าหมายอื่นในชีวิตโดยไม่จำเป็น ได้ฝึกวินัยในการออมอย่างเป็นระบบและยังได้การวางแผนเกษียญที่ปลอดภัยจากประกันบำนาญอีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : สรรพากร