วางแผนการเงินสู้วิกฤต

ISSARA PLUS PLAN

วิธีวางแผนการเงินเพื่อฝ่าภาวะวิกฤติ

แผนการเงินที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแรง การวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราสามารถทนทานต่อภาวะวิกฤติต่างๆ ได้ เช่น ในช่วงนี้ที่เกิดวิกฤติโควิด-19 หลายๆ คนอาจจะต้องหยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือบางคนอาจจะต้องตกงาน แต่ถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดี ก็จะทำให้เราลดความวิตกกังวลลงได้ และสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติโดยที่ไม่มีปัญหาด้านการเงิน

3 วิธีวางแผนการเงินเพื่อให้มีสุขภาพการเงินที่แข็งแรง

1. สำรองเงินสำหรับภาวะฉุกเฉิน >> เพื่อไม่ให้เดือดร้อนเรื่องการใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ควรสำรองเงินสดไว้อย่างน้อย 3-6 เท่าของรายได้ต่อเดือน

2. บริหารความเสี่ยง >> หนึ่งในวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ดี คือ การโอนย้ายความเสี่ยง เช่น การทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันชีวิตควบการลงทุน

3. ออมก่อนใช้ >> เมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อน แล้วค่อยนำเงินส่วนที่เหลือมาใช้

 เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) สามารถเป็นเครื่องมือโอนย้ายความเสี่ยงได้ โดยมีความคุ้มครองรอบด้าน

 ให้ความคุ้มครองสูง ด้วยเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

 มีคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยชดเชยเป็นเงินก้อนเท่าทุนประกัน

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

UNIT LINKED – AIA ISSARA PLUS

หมายเหตุ:
1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและ หนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานกองทุนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

จาก : www.aia.co.th/