AIA SMART SELECT (UNIT LINKED)

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค

     ทางเลือกใหม่ของการวางแผนการเงิน ผ่านประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อให้แผนการเงินของเรามีทั้งความมั่นคงพร้อมกับความมั่งคั่งไปด้วยกัน

แบบประกันควบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นในการวางแผนความคุ้มครองและเงินออมในแต่ละช่วงชีวิต พร้อมสามารถเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากหน่วยลงทุน และสามารถเพิ่มเติมในส่วนของประกันสุขภาพได้ ทำให้การแผนการเงินของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น