AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)

AIA ISSARA PLUS

     AIA ISSARA PLUS แบบประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT LINKED) ทางเลือกใหม่ของการวางแผนการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อให้แผนการเงินของเรามีทั้งความมั่นคงพร้อมกับความมั่งคั่งไปด้วยกัน

แบบประกันที่โดดเด่นในด้านของการให้ความคุ้มครองที่สูงกว่า เพิ่มเติมผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนประกันได้ให้เหมาะสมกับความต้องการทุกช่วงจังหวะของชีวิต พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากหลากหลายกองทุนรวมที่ผ่านการคัดสรรจาก AIA