AIA H&S ประกันสุขภาพ ราคาประหยัด

AIA H&S

แผนประกันสุขภาพ AIA H&S จาก เอไอเอ เน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแยกตามหมวดค่าใช้จ่าย จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงิน ด้วยเบี้ยประกันในราคาประหยัด เหมาะสำหรับเป็นแผนค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้นของผู้สนใจวางแผนการเงิน หรือประกันสุขภาพ

ดูข้อมูลแผนประกันสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพ

AIA H&S

  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการบริการโรงพยาบาลสูงสุด วันละ 5,000 บาท
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 1,000 บาท
  • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสูงสุดครั้งละ 100,000 บาท
  • ค่ารักษาต่างๆ (เช่น ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ แล็บ บริการพยาบาล) สูงสุด ครั้งละ 40,000 บาท
  • ค่าเบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้ : ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

ราคาเบี้ย H&S

*ค่าเบี้ยตามตารางเป็นเฉพาะส่วนสัญญาประกันสุขภาพ ยังไม่ได้รวมค่าเบี้ย ประกันชีวิตหลัก

ค่าเบี้ยจะขึ้นอยู่กับ

  • เพศ
  • อายุ
  • อาชีพ
  • และประวัติสุขภาพ ของแต่ละบุคคลไป

ตัวอย่างการวางแผน หญิงอายุ 25 ปี ทำแผนวงเงินค่ารักษาแผนค่าห้อง 5,000 บาทต่อวัน  + ประกันชีวิตหลัก (20 PLNP) ให้ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

ค่าเบี้ยรวม  13,630 + 1,631 = 15,261 บาทต่อปี

ตัวอย่าง AIA H&S