ประกันกลุ่ม 5UP สำหรับ SME

ประกันกลุ่ม 5up

ประกันสุขภาพกลุ่มเหมาะสำหรับ SME ที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สร้างสวัสดิการให้คนสำคัญขององค์กรได้ทำงานได้อย่างมั่นใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลการสร้างสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันกลุ่ม AIA

แผนความคุ้มครอง และราคาประกันสุขภาพกลุ่ม 5 UP

ประกันกลุ่ม 5up ราคา

คุณสมบัติของธุรกิจที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัยกลุ่ม

 • ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจํานวนพนักงานประจํา 5-19 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับเอไอเอ (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน
 • ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ 15-65 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
 • พนักงานต้องเป็นพนักงานประจํา และเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทําประกันภัย
 • พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครแบบ แถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของเอไอเอ
 • วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และ อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
 • กรณีที่พนักงานเข้าร่วมทําประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่ม มีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หลังจากที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว

กฏเกณฑ์การสมัครทําประกันภัยกลุ่มให้กับคู่สมรสและบุตรของพนักงาน

 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 40 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองแก่ คู่สมรสของพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และบุตรที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ และไม่เกินกว่า 18 ปี และยังมิได้สมรส ทั้งนี้ จะขยายความ คุ้มครองให้แก่บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี จนถึง 23 ปี โดยเป็นผู้ซึ่งกําลัง ศึกษาเต็มเวลา และยังมิได้สมรส

– คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัย จะต้องสมัครเอาประกันภัย ภายใต้แบบแผนเดียวกับพนักงาน (เฉพาะประกันสุขภาพและ 40 โรคร้ายแรงเท่านั้น)

 • กรณีที่นายจ้างต้องการสมัครทําประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติม

40 โรคร้ายแรงให้แก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตร ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันของพนักงานทุกท่านจะต้องทํา ประกันภัย

 • คู่สมรสและบุตร ที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัคร แบบแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท

ระดับขั้นอาชีพ

 • ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยเป็นแบบชําระรายปี
 • นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชําระเบี้ยประกันภัยของพนักงาน คู่สมรส และบุตรทั้งหมด

การเลือกแผนประกันภัย

–  พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตําแหน่งงานเดียวกัน จะต้องสมัครทําประกันภัยแบบแผนเดียวกัน

 • 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน (กําหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
 • ความแตกต่างระหว่างแผนประกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน เช่น กรณีที่เลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด ดังนั้น แผนประกันสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ค่ารักษาทันตกรรม และ สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้าง สามารถเลือกทําเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทําแล้วพนักงานจะต้อง เข้าร่วมในความคุ้มครองทุกคน
 • พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผน ประกันได้เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคําขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สําหรับนายจ้าง)
 • สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิตามโครงการบัตรสิทธิพิเศษ ประกันภัยกลุ่ม (ถ้าสมัคร)
 • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน คู่สมรส และบุตรทั้งหมด (ถ้าสมัคร)
 • ใบสมัครขอเอาประกันภัยของพนักงานแบบแถลงสุขภาพ โดย พนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
 • ใบสมัครขอเอาประกันของคู่สมรสและบุตรแบบแถลงสุขภาพ (ถ้าสมัคร)
 • สําเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน พร้อมลงนามกํากับรับรองสําเนาถูกต้อง
 • เช็คชําระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จํากัด

ระยะเวลารอคอย

 • สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงนี้จะไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วย ด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่กําหนดไว้ในสัญญา เพิ่มเติมนี้ และไม่รวมถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่กําหนด ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยหรือก่อนพ้น กําหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

คําเตือน

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันชีวิต บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า

– สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทําอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย

– สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

*การนําส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นการให้บริการเท่านั้น

*นายจ้าง และ/หรือ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์